Gedragskode

Elsha Kinderterapie onderneem:

 

  • Om altyd die beste belang van die kind voorop te stel, soos in die Children’s Act 38 of 2005 as amended, vervat word.
  • Om ‘n geskrewe toestemming van die ouers/voog te ontvang voor die aanvang van assessering/terapie.
  • Vrywillige, ingeligte deelname aan terapie/groepwerksessies na te streef.
  • Oortreding van privaatheid tot die absolute minimum te beperk.  Dit is slegs toelaatbaar vir die bereiking van geldige terapeutiese doeleindes.
  • Die vertroulikheid van inligting wat tydens die terapie/groepsessies bekend mag word, te respekteer.
  • Om enige opnames wat van die sessies gemaak mag word, met die nodige vertroulikheid en toestemming van die ouers vir verdere opleiding of soos met die ouers ooreengekom is, te wend.
  • Terapie te beëindig indien daar geen professionele waarde meer vir die kind blyk te wees nie.
  • Die kind/ouer na ‘n gepaste spesialis in gevalle waar dit nodig mag wees, te verwys.